O nas

Witamy w naszym żłobku!

Za­pra­szamy dzie­ci w wie­ku od 1 do 2,5 ro­ku.

Na­drzęd­nym za­da­niem na­sze­go żłob­ka jest roz­wi­ja­nie u dzie­ci umie­jęt­no­ści, któ­re po­zwo­lą im spro­stać wy­ma­ga­niom sta­wia­nym w ży­ciu co­dzien­nym. Waż­na jest dla nas współ­pra­ca z ro­dzi­ca­mi, dzię­ki któ­rej ukie­run­ko­wu­je­my roz­wój dziec­ka zgod­nie z je­go wro­dzo­nym po­ten­cja­łem i uzdol­nie­nia­mi. W na­szej pla­ców­ce znaj­dziesz pro­fe­sjo­nal­ną opie­kę dla swoje­go ma­lusz­ka, któ­ra po­mo­że mu w do­ra­sta­niu, ucze­niu się oraz roz­wo­ju je­go oso­bo­wo­ści. Na­le­ży pa­mię­tać, że pierw­sze trzy la­ta ży­cia dziec­ka to czas naj­szyb­sze­go roz­wo­ju. Aby spro­stać ocze­ki­wa­niom i po­trzebom dzie­ci ofe­ru­je­my za­ję­cia i czyn­no­ści sty­mu­lu­ją­ce ucze­nie się po­przez ba­da­nie i od­kry­wa­nie.

Pozytywka to miejsce, gdzie Dzieci czują się jak w domu i otrzymują dużo ciepła i zainteresowania. Miejsce, które zapewnia im rozwój i zabawę pod okiem zaangażowanych i kochających pracę z dziećmi pedagogów.

Pozytywka powstała po to, by wspierać rodziców w trudzie wychowywania ich dziecka w dzisiejszym szybkim życiu.

 

Co nas wyróżnia?

  • Solidna nauka języka angielskiego: nasze dzieci od najmłodszych lat mają codziennie kontakt z językiem obcym. Nauczanie przebiega w sposób naturalny z wykorzystaniem zabaw, gier edukacyjnych, śpiewu. Zajęcia prowadzone są w małych grupach.
  • Codzienne zajęcia umuzykalniające i taneczne prowadzone przez profesjonalistów. Zamierzamy rozwijać zdolności i zainteresowania muzyczne dzieci. Wczesne wychowanie muzyczne dla dziecka jest kapitałem, który będzie procentował przez całe życie.
  • Kadra posiadająca wszelkie kwalifikacje do pracy z dziećmi: nasz zespół pedagogów to profesjonaliści, dla których czas poświęcony dzieciom to nie tylko praca, ale i przyjemność.
  • Pyszne i zdrowe jedzenie z własnej kuchni, diety dostosowane dla dzieci z alergiami pokarmowymi.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą oraz do odbycia wirtualnego spaceru po naszej placówce!